» Beeldende Therapie
Beeldende therapie is een therapievorm waarbij gewerkt wordt met beeldende middelen: o.a. tekenen, schilderen, klei, textiel, hout, metaal, kosteloos materiaal.

Iedereen is creatief. De therapie is erop gericht om deze creativiteit te gebruiken om op een andere manier over problemen te praten. Namelijk ze vorm te geven en ze letterlijk onder ogen te zien.

Voor veel mensen, en in het bijzonder voor kinderen, is het makkelijker hun gedachten en gevoelens vorm te geven in materialen dan erover te praten.

Beelden omvatten een ruimere en oudere symboliek dan taal en zij hebben een ander, vaak indringender effect op mensen dan woorden. In de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind nemen beelden een belangrijke plaats in. Het beeld is er eerder dan het woord.
In de beeldende therapie kan daarom een brug geslagen worden tussen nog weinig bewuste, soms moeilijk verwoordbare innerlijke belevingen of uitingen en de al bestaande zelfkennis en vaardigheden van de cliŽnt.

De werken die gemaakt zijn binnen de therapie zijn over het algemeen blijvend en maken het mogelijk om na verloop van tijd duidelijkheid te krijgen over de ontwikkeling van bijv. een bepaalde serie tekeningen of thema's in het werk.

Het doel van beeldende therapie is een veranderings-, ontwikkelings- en/of acceptatieproces op gang brengen: zodat de cliŽnt zelf richting aan zijn leven kan geven, binnen zijn mogelijkheden en beperkingen.
Dit proces vindt plaats en wordt tegelijkertijd zichtbaar binnen het beeldend werk.

Uitgangspunten.

De taak van de beeldende therapeut is het proces op gang te brengen, te begeleiden en af te ronden. De therapeut creŽert een sfeer, een klimaat waarin de cliŽnt durft te komen tot eigen vormgeving.
In de beeldende therapie is het vooral belangrijk dat de cliŽnt op zijn eigen wijze bezig kan zijn met materiaal en gereedschap.
Hier hoeft hij niet iets moois, iets geweldigs te maken, hier hoeft hij niets te leren (tenzij het dat zelf wilt), in eerste instantie gaat het om de activiteit op zich, niet om het uiteindelijke product of het resultaat. Het product staat niet centraal; Het belangrijkste is de omgang met materialen en gereedschappen.
In de beeldende therapie gaat het erom dat gevoelens kunnen worden verwerkt door het bezig zijn met het materiaal. CliŽnten gaan hierdoor steeds meer en beter gebruik maken van hun eigen mogelijkheden.
Door allerlei ervaringen binnen de therapie op te doen leert de cliŽnt zijn eigen mogelijkheden en beperkingen kennen. Alles is gericht op de eigen ontwikkeling.

Voor wie?

Voor kinderen die bijvoorbeeld:
- een geliefd persoon hebben verloren,
- weinig zelfvertrouwen hebben,
- moeilijk contact maken,
- moeite hebben met het uiten van en omgaan met gevoelens,
- tijdens samenspelen of samenwerken in de problemen komen,
- aanpassingsproblemen hebben of juist problemen op gebied van weerbaarheid en assertiviteit,
- geen inzicht hebben in het effect van het eigen gedrag op anderen.

Voor kinderen met problemen in:
- de emotionele ontwikkeling (angsten, jaloezie, driftbuien, concentratieproblemen, zich moeilijk kunnen uiten, psychosomatische klachten zoals buik- en hoofdpijn, traumatische ervaringen zoals het verlies van dierbaren en echtscheiding van ouders).
- de psychosociale ontwikkeling (veel conflicten, geplaagd worden, geen vriendjes hebben, eenzaamheid).
- het gedrag (ongehoorzaamheid, agressiviteit).

Doelen.

Doelstellingen kunnen zijn:
- het verbeteren van de waarneming;
- het vasthouden van de aandacht;
- het verminderen van (faal)angst;
- het opheffen van passiviteit;
- het durven nemen van risico's;
- het stimuleren van doelgericht werken;
- het ondergaan van winst- en verlieservaringen;
- het vergroten van de frustratie-tolerantie;
- het kunnen richten op een ander;
- het leren dragen van verantwoordelijkheid;
- het leren samenwerken;
- het omgaan met emoties;
- het verwerken van verlies.

Algemene doelen:
- Ontdekken, leren (h)erkennen van eigen belevingswereld (in relatie tot de problematiek) door middel van materiaal, vormgeving, thematiek;
- Leren vormgeven aan eigen belevingswereld;
- Leren vasthouden van de eigen belevingswereld;
- Onderscheid leren maken tussen sterke en zwakke kanten;
- Sterke kanten ontwikkelen; zwakke kanten leren accepteren en/of hanteren;
- Leren omgaan met frustraties;
- Verruimen van gedragsmogelijkheden;
- Genieten van eigen mogelijkheden;
- In groepstherapie: leren reageren op en rekening houden met groepsleden, bevorderen van assertiviteit, vergroten van de autonomie en leren samenwerken.

Doelen gericht op structureren:
- Leren ordenen van handelingen;
- Overzicht leren krijgen over de activiteit;
- Begrenzen, ordenen van gedrag en gevoelens in relatie tot de problematiek;
- Doelgericht leren handelen;
- Realiteitstoetsing.

Doelen gericht op ontdekken:
- Ontdekken en/of ontwikkelen van zintuiglijke waarneming;
- Andere oplossingsstrategieŽn ontdekken;
- Emotionele groei;
- Inhalen van ontwikkelingsachterstand;
- Leren spelen, leren experimenteren, losser worden;
- Gewaar worden van eigen grenzen en mogelijkheden.

Doelen gericht op acceptatie en verwerken:
- Accepteren van eigen belevingswereld en mogelijkheden;
- Herstructureren van eigen verwachtingspatronen tegenover zichzelf en de omgeving;
- Opheffen van emotionele blokkades.

Materialen en technieken.

De beeldende technieken die een therapeut aanbiedt zijn gekoppeld aan de doelstelling van de therapie, het werkveld en zijn persoonlijke visie en methodiek.

Opdrachten.
Opdrachten kunnen gericht zijn op:
- intra-persoonlijke vlak (opdrachten gericht op het verbeelden en uitbeelden van zichzelf, een bepaald gevoel, situatie of gebeurtenis),
- inter-persoonlijke vlak (opdrachten binnen een groep, gericht op het functioneren binnen de groep en de onderlinge verhoudingen),
- experimenteel vlak ( werken aan de hand van thematiek, of vrije opdrachten gericht op vrije expressie),
- materiaal exploratie (opdrachten gericht op het laten kennismaken met nieuwe materialen, gereedschappen, en technieken).

Werkstukken.

Het doel van de therapie is niet iets moois te maken: het gaat om de activiteit op zich en niet om het uiteindelijke product. Het belangrijkste is de omgang met materialen.

De gemaakte werken kunnen zowel abstract, realistisch of symbolisch zijn. Het kunnen ruimtelijke objecten zijn of 2-dimensionale werkstukken. Het materiaal wat gebruikt wordt is zeer gevarieerd en wordt gekozen op de in het materiaal aanwezige structuur. Deze structuur heeft zowel consequenties voor het gebruik, dus voor de maker, als voor het resultaat. Zo biedt hout veel structuur: je kunt makkelijk iets mee doen of van maken. Gips daarentegen heeft weinig structuur van zichzelf: het heeft altijd een ander materiaal nodig (bijv. een mal) om iets te worden. Het werken met hout is overzichtelijker en vraagt minder van de gebruiker, dan gips.
Vorm, materiaal en inhoud bieden mogelijkheden voor de cliŽnt om naar het werkstuk te kijken en hun eventuele betekenis op te sporen.

De gemaakte werkstukken blijven gedurende de duur van de gehele therapie opgeborgen in de therapieruimte. Na het beŽindigen van de therapie kunnen de werkstukken worden.

De werkstukken worden zonder nadrukkelijke toestemming van de cliŽnt niet openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook.

Aanmelding.

Aanmelden kan telefonisch en via e-mail. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig.
Er volgt eerst een kennismakingsgesprek.

Kosten en vergoeding.

Een sessie duurt 1 tot 1Ĺ uur.
De kosten bedragen Ä45,- per sessie.
Het kennismakingsgesprek is kosteloos.

Beroepsvereniging.

De Federatie Vaktherapeutische Beroepen is de overkoepelende organisatie van de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende Therapie, Danstherapie, Dramatherapie, Muziektherapie en Psychomotorische Therapie. De FVB geeft richting aan de kwaliteitsbevordering van de vaktherapeutische beroepen en maakt zich sterk voor een goede positionering van deze beroepen binnen de verschillende werkvelden.
Creatieve therapie is de oude verzamelnaam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie en muziektherapie.
Beroepscode en Klachtenprocedure.

De behandeling geschiedt volgens de richtlijnen van de Beroepscode- en Klachtencommissie van de FVB.
De klachtenregeling komt overeen met de bepalingen zoals die in de ĎWet klachtrecht cliŽnten zorgsectorí van toepassing zijn.

Is Creatieve Therapie een alternatieve vorm van Therapie?
Nee, creatieve therapie is gťťn alternatieve therapie.
Wereldwijd wordt muziektherapie, danstherapie, beeldende therapie en dramatherapie toegepast bij psychische en psychosociale problematiek. Creatief therapeuten zijn hoog opgeleide therapeuten (HBO en aanvullend Master) in Nederland en zijn vergelijkbaar en werken samen met wereldwijd universitair opgeleide therapeuten (arts, Kunst, Music, War Child etc.)
Daarom heeft de beroepsvereniging van de creatief therapeuten ook niet meegedaan aan het onderzoek van de consumentenbond, waarin alle alternatieve vormen van hulpverlening zijn onderzocht.
De zorgverzekeraars die wel creatieve therapie vergoeden hebben zelf onderzoek gedaan naar onze beroepsvereniging en vergoeden creatieve therapie voor hetzelfde bedrag als een alternatieve therapie


[ terug... ]Omhoog


Loesjewww.lkng.nl

  • Site van het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg. Hier vind je o.a. de tekst van Kun je uit hemel vallen?

www.reikicentrum.nl

  • Site over reiki, ook voor kinderen.

site van Ton Leenhouts

  • home.hetnet.nl/~f2huwbalans

www.vaktherapie.nl

  • Site van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen

teller


Copyright 2002-2018